Green Family το Ελληνικόν

Green Family το Ελληνικόν
Σε αυτήν την σχέση δεν υπάρχει χημεία.. μόνο φυσική

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013

ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Δράση με συνολικό προϋπολογισμό € 550.000.000 έχει σαν στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων, καθώς και το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, ενόψει της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας, μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.
Αφορά σε παροχή δανείων με επιδότηση επιτοκίου μέσω συνεπένδυσης (1:1) του Ταμείου και των συνεργαζόμενων τραπεζών. Τα δάνεια είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά λόγω της μειωμένης επιβάρυνσης επιτοκίου κατά 50% δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας παρέχονται άτοκα.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση)
 • απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
 • εμφανίζουν έως 50 εκατ. ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό 43 εκατ. Ευρώ
 • διαθέτουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
 • είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες και διαθέτουν όλες από τον νόμο άδειες λειτουργίας
 • επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ και τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων δανείων
 • δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της ελληνικής επικράτειας πλην εξαιρέσεων, εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας.
Μη επιλέξιμες δαπάνες:
 • Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
 • Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή
 • Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με στις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχείρησης
 • Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό
ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
Τα δάνεια θα παρέχονται με ευνοϊκούς όρους και χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
α) δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), με εύρος από €10.000 έως €300.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.
Τα δάνεια ειδικού σκοπού αποσκοπούν στην κάλυψη:
 1. Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ιδρύσεως, επεκτάσεως μίας επιχειρήσεως κ.ά.)
 2. Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων & βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ.)
β) σε δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων με εύρος που θα διαμορφώνεται από €10.000 έως €800.000, με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.
Συγκεκριμένα τα δάνεια αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που:
 • υπάχθηκαν στον Ν.3299/2004
 • εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης
 • δεν εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί
Συνεργαζόμενες Τράπεζες
 • Εθνική τράπεζα της Ελλάδος
 • Νέα Proton Bank
 • Τράπεζα Πειραιώς – Τράπεζα Κύπρου
 • Τράπεζα Αττικής
 • Τράπεζα Probank
 • Τράπεζα Eurobank
 • Τράπεζα Alpha Bank
 • Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
 • Συνεταιριστή Τράπεζα Χανίων
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
 • Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Σημαντικές Παρατηρήσεις :
 • Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της δανειακής συμβάσεως ορίζεται η 31.12.2013 υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανά γεωγραφική περιοχή, δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.
 • Οι επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες εφόσον τηρείται το καθεστώς De Minimis
 • Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στα δύο είδη προνομιακών δανείων.
 • Ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι ανεξόφλητες τιμολογημένες δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε επενδύσεις που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση.
 • Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.
Αμανιός Εμμ. Αντώνιος
Σύμβουλος Επιχειρήσεων AntAma Marketing Activities
Καθηγητής Μάρκετινγκ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου