Green Family το Ελληνικόν

Green Family το Ελληνικόν
Σε αυτήν την σχέση δεν υπάρχει χημεία.. μόνο φυσική

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013

Προκηρύχθηκε το ΕΣΠΑ ΠΕΠ – Ενίσχυση ΜΜΕ επιχειρήσεων μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου, υπηρεσιών


Στις 14 Ιανουαρίου 2013 αναρτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης ο επίσημος οδηγός του προγράμματος ΕΣΠΑ ΠΕΠ - Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών.
Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2013 έως και τις 25 Απριλίου 2013.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα διανέμει 456.000.000€ και στόχος του υπουργείου αποτελεί η επιδότηση 10.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του προγράμματος είναι η επιδότηση Επιχειρηματικών Σχεδίων Υφιστάμενων, Νέων και Υπό Ίδρυση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στους ακόλουθους κλάδους:
 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • ΕΜΠΟΡΙΟ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η παρούσα δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ


ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α/Α
Κατηγορία Δαπάνης
Μεταποίηση
Τουρισμός
Εμπόριο – Υπηρεσίες
1.
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
60%
80%
60%
2.
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
100%
100%
100%
3.
Επαγγελματικά Μεταφορικά Μέσα
15.000 €
15.000 €
10.000 €
4.
Εξοπλισμός & εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος & Εξοικονόμησης Ενέργειας
100%
100%
100%
5.
Δικαιώματα τεχνογνωσίας
20%
20%
20%
6.
Πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας
6.000 €
6.000 €
6.000 €
7.
Λογισμικό
30.000 €
30.000 €
10.000 €
8.
Προβολή - Προώθηση
20.000 €
30.000 €
10.000 €
9.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.
Λειτουργικές δαπάνες (μόνο για νέες και υπό σύσταση)
40%
40%
40%
Απαραίτητη συνθήκη: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50% του έργου)}
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.        υφιστάμενες επιχειρήσεις που μέχρι τις 31/12/2011 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2.        νέες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
3.        υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου
Οι επιχειρήσεις που αιτούνται επιδότηση θα πρέπει:
 • Να ανήκουν στους προαναφερόμενους κλάδους
 • Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
 • Να απασχολούν λιγότερο από 250 άτομα προσωπικό
 • Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες.
 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Να μην λειτουργούν σύμφωνα με το σύστημα δικαιόχρησης (franchising)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται ανάλογα με τον κλάδο
 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: 30.000€ - 300.000€
 • ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 20.000€ - 100. 000€
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: 20.000€ - 300.000€
Τα ποσοστά επιδότησης εξαρτώνται ανάλογα με τον μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης:

Μεσαίες επιχειρήσεις
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια, Θεσσαλία, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Αττική
40%
50%
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Ήπειρος, Δ. Ελλάδας
50%
60%
Σημαντικές Παρατηρήσεις :
 • Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας. Εξαίρεση αποτελούν οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου όπου επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την προκήρυξη.
 • Σε περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης δύο ή περισσοτέρων ΚΑΔ όλοι οι δηλούμενοι προς ενίσχυση ΚΑΔ θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια θεματική ενότητα
 • Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν θα απαιτείται η απόδειξη ιδίας συμμετοχής.
 • Μόνο για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου ισχύει ο Κανόνας Deminimis.
 • Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 12 μήνες για τους τομείς του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και σε 15 μήνες για τη Μεταποίηση και τον Τουρισμό
 • Μετά την έγκριση του προγράμματος δεν απαιτείται αύξηση μετοχικού – εταιρικού κεφαλαίου
 • Δεν απαιτείται δέσμευση για την διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού
Ημερομηνίες Υποβολής: 25 Φεβρουαρίου - 25 Απριλίου 2013
Υπογραμμίζουμε ότι τα ποσοστά εγκρίσεων που είχε η Alpha Plan Consultants σε προηγούμενους κύκλους του προγράμματος:
 • πρόγραμμα ΠΕΠ 2007 : Εγκρίσεις Alpha Plan Consultants : 86%, όταν το πανελλαδικό ποσοστό εγκρίσεων όλων των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος διαμορφώθηκε σε λιγότερο από 50%,
 • πρόγραμμα ΕΣΠΑ - ΠΕΠ 2009 : Εγκρίσεις Alpha Plan Consultants : 53%, όταν το πανελλαδικό ποσοστό εγκρίσεων, με τα βίας ανήλθε στο 15% 
 • Αμανιός Εμμ. Αντώνιος
 • Σύμβουλος Επιχειρήσεων Alpha Plan Consultants
 • Τηλ. Επικοινωνίας 2310566767 - Εσωτ. 126

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου