Green Family το Ελληνικόν

Green Family το Ελληνικόν
Σε αυτήν την σχέση δεν υπάρχει χημεία.. μόνο φυσική

Παρασκευή 4 Μαΐου 2012

3 Νέα Προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ


ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Β’ Κύκλος: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Παροχής Υπηρεσιών
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του προγράμματος είναι η επιδότηση Επιχειρηματικών Σχεδίων Υφιστάμενων, Νέων και Υπό Ίδρυση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στους ακόλουθους κλάδους:
 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • ΕΜΠΟΡΙΟ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η παρούσα δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ
 1. Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων
 2. Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 3. Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων (υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες κτλ)
 4. Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας κτλ)
 5. Αγορά εξοπλισμού (ράφια, κλάρκ, έπιπλα, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα κτλ)
 6. Αγορά ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, λογισμικά, κλπ.)
 7. Αγορά ειδικού εξοπλισμού (πχ. ξενοδοχειακός εξοπλισμός)
 8. Συστήματα πυρόσβεσης - πυροπροστασίας
 9. Συστήματα ασφαλείας (κάμερες - συναγερμοί κτλ)
 10. Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής (erp, crm, λογιστικά προγράμματα κτλ)
 11. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
 12. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
 13. Συστήματα αυτοματοποίησης
 14. Δαπάνες σχετιζόμενες με την δημιουργία σημείων πώλησης των παραγόμενων προϊόντων για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις
 15. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών (ISO - HACCP κτλ)
 16. Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης.
 17. Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ
 18. Αμοιβές συμβούλων για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.
Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 12 μήνες για τους τομείς του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και σε 18 μήνες για τη Μεταποίηση και τον Τουρισμό
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
 1. υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
 2. νέες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 3. υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου
Οι επιχειρήσεις που αιτούνται επιδότηση θα πρέπει:
 • Να ανήκουν στους προαναφερόμενους κλάδους
 • Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
 • Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών (τζίρος) της τριετίας τους να κυμαίνεται:
  • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 30.000€ - 50.000.000€
  • ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 20.000€ - 50.000.000€
 • Να απασχολούν λιγότερο από 250 άτομα προσωπικό
 • Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται ανάλογα με τον κλάδο
 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 30.000€ - 300.000€
 • ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 20.000€ - 100. 000€
Τα ποσοστά επιδότησης εξαρτώνται ανάλογα με τον μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης:
Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια, Θεσσαλία, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Αττική
40%
50%
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Ήπειρος, Δ. Ελλάδας
50%
60%
Σημαντικές Παρατηρήσεις:
 • Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας.
 • Αν για κάποια δαπάνη απαιτείται από το νόμο η έκδοση οποιασδήποτε μορφής αδείας / έγκρισης κτλ, η άδεια αυτή θα πρέπει απαραιτήτως να ληφθεί πριν ολοκληρωθεί η επένδυση.
 • Υπάρχει δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μικτές δραστηριότητες να υποβάλουν επενδυτική πρόταση σε περισσότερες από μία θεματικές ενότητες (πχ. εμπόριο – μεταποίηση, τουρισμός – υπηρεσίες κτλ)
 • Η ιδία συμμετοχή θα κυμανθεί από 0% - 60% του επενδυτικού σχεδίου ανάλογα με το αν η επιχείρηση επιλέξει ή όχι να χρησιμοποιήσει τραπεζικό δάνειο στο επενδυτικό της σχέδιο.
 • Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά δάνειο για την κάλυψη του συνόλου της ιδίας συμμετοχής θα πρέπει τουλάχιστον το 25% του δανείου πρέπει να μην ενέχει την έννοια της κρατικής ενίσχυσης (επιχορήγηση, εγγύηση δανείου, επιδότηση επιτοκίου).
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η συγκεκριμένη δράση (ICT4Growth) στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας μέσω της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στοχεύουν:
 • Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της πιο αποτελεσματικής αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Στην περαιτέρω υποστήριξη και ενδυνάμωση του κλάδου των υπηρεσιών που έχουν άμεση σχέση με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Στο σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα μέσα στην αγορά, στην οποία θα προωθηθούν.
Η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του προγράμματοςορίζεται σε 120.000.000,00€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι ενισχυόμενες επενδύσεις διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί –κατά περίπτωση- όροι αναφορικά με την επιλογή και τη χρηματοδότησή τους:
 • Κατηγορία Ι: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια.
  • Ελάχιστος αιτούμενος Π/Υ: 300.000 €
  • Μέγιστος αιτούμενος Π/Υ: 5.000.000 €
 • Κατηγορία ΙΙ: Επενδυτικά Σχέδια Σημαντικού Εύρους
  • Ελάχιστος αιτούμενος Π/Υ: 5.000.000 €
  • Μέγιστος αιτούμενος Π/Υ: 20.000.000 €
Ειδικά όσον αφορά στα επενδυτικά σχέδια της 2ης κατηγορίας, θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:
 • Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον 1 θέση (ΕΜΕ) ανά 100.000€ δημόσιας δαπάνης.
 • Είναι επιλέξιμες επενδύσεις μόνο στις Περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
 • Σύνταξη του συνόλου της πρότασης στην Αγγλική γλώσσα και αποδοχή της αξιολόγησης της πρότασης από αξιολογητές του εξωτερικού
Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια μπορεί να καλύπτουν δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις:
 • Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων-υπηρεσιών (R&D stage)
 • Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων-υπηρεσιών (commercialization stage).
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν:
 • είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις
 • είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β.
 • Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης μόνο στη Φάση Α
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.
 • μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου
 • συμπράξεις επιχειρήσεων: συνεργασία μεταξύ δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων (απαιτείται η σύνταξη και υποβολή συμφώνου συνεργασίας). Η συμμετοχή επιχειρήσεων του εξωτερικού είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση σύμπραξης
 • μεγάλες επιχειρήσεις.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ενδεικτικές θεματικές ενότητες εφαρμογής της παρούσας δράσης είναι οι εξής:
 • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
 • Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα και ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κ.λπ.).
 • Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία (Online gaming,destination mgt, virtual tours κ.λπ.).
 • Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κ.λπ.).
 • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
 • Μεταφορές
 • Νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κ.λπ.)
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ
Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 15%-80% ανάλογα:
 • με το μέγεθος της επιχείρησης
 • με την περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • με την ενισχυόμενη κατηγορία δαπάνης
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης των επιχορηγούμενων σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Κύκλος υποβολής Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Διατιθέμενη Δημόσια Δαπάνη
1ος
08/06/2012
56.000.000€
2ος
07/12/2012
36.000.000€
3ος
14/06/2013
28.000.000€


Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - 2ος Κύκλος
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές
 • Η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή η διαφοροποίηση προϊόντων της παραγωγικής βάσης προς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
 • Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και των συνεργασιών – συνεργιών των επιχειρήσεων στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και η ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 1. Μηχανολογικός εξοπλισμός: Δαπάνες που αφορούν μόνο τα τελικά στάδια παραγωγής όπως μηχανήματα πακετοποίησης, συσκευασίας, ετικετοποίησης κλπ (έως 80% της επένδυσης)
 2. Δαπάνες πληροφορικής/ τηλεπικοινωνιών: Δαπάνες που στοχεύουν στην υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας όπως προμήθεια λογισμικών, τηλεφωνικά κέντρα, δημιουργία εκ νέου τρίγλωσσου δικτυακού τόπου (έως 30% της επένδυσης)
 3. Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας όπως διαδικασίες πιστοποίησης, σχεδιασμός προϊόντος, εργαστηριακές μετρήσεις, εξοπλισμός ελέγχου ποιότητας (έως 80% της επένδυσης)
 4. Ενέργειες προβολής και προώθησης σε αγορές-στόχους, συμμετοχή σε εκθέσεις, σχεδιασμός ξενόγλωσσου εντύπου, επιχειρηματικές αποστολές (έως 50% της επένδυσης)
 5. Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (έως 50% της επένδυσης max:85.000,00€)
 6. Ενέργειες προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (έως 50% της επένδυσης)
 7. Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (έως 10% της επένδυσης)
 8. Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και συναρμολόγηση – εγκατάσταση εξοπλισμού (έως 20% της επένδυσης)
 9. Ενέργειες ανάπτυξης πρωτοτύπων, προτύπων και τεχνικού φακέλου (πρωτότυπα για σκοπούς επίδειξης και έγκρισης) (έως 40% της επένδυσης)10. Λειτουργικές Ενέργειες (ενοίκια, δαπάνες αναβαθμίσεων, συνδρομές) (έως 20% της επένδυσης)
Το ύψος του προϋπολογισμού του κάθε έργου δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% του Μέσου Όρου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια χωρίζονται σε δύο αντικείμενα εκ των οποίων ένα πρέπει να επιλεγεί από τις προς ένταξη επιχειρήσεις:
 1. Έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων και τα οποία δύναται να συμπεριλαμβάνουν και περιορισμένης έκτασης μεταποιητικές ενέργειες οι οποίες αφορούν το τελικό στάδιο της παραγωγής.- προϋπολογισμός έργων: 35.000,00€ - 100.000,00€
 2. έργα που αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνδυασμό με ενέργειες όπως η:
  • Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
  • Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.
  • Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών.
  • Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
  • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή / και μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
  • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία.
- προϋπολογισμός έργων: 50.000,00€ - 650.000,00€
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
 1. Μεμονωμένες Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις
 2. Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Εμπορίου, έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις ΚΑΙ υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον δύο πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α).
 3. Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις ΚΑΙ υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον δύο πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α).
 4. Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων της περίπτωσης (Α)
Για τις περιπτώσεις (Β), (C) και (D) των επιλέξιμων κατηγοριών επιχειρήσεων ισχύουν τα ακόλουθα: Το σύμφωνο συνεργασίας δεν αποτελεί το αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Κάθε εταιρία συμμετέχει με το διακριτό δικό της επενδυτικό σχέδιο, το οποίο όμως συνδέεται άμεσα με τους στόχους και το περιεχόμενο της συνεργασίας και περιλαμβάνει κοινές ενέργειες (αλλά διακριτές ανά επιχείρηση δαπάνες) που περιέχονται στο σύμφωνο συνεργασίας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ) για τις παγιοποιήσιμες δαπάνες και,
 • De Minimis ένεκα της φύσεως και του χαρακτήρα των ενισχυόμενων μη παγιοποιήσιμων δαπανών (άυλες δαπάνες).
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και τον Κανονισμό που καλύπτει τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες.
Χρηματοδοτικό Σχήμα Έργου
Ιδία Συμμετοχή ≥25%
Δημόσια Χρηματοδότηση (κατά περίπτωση) 15% - 55% (ΓΑΚ)
30% έως 55% (De Minimis)
Τραπεζική Συμμετοχή (μη υποχρεωτική) Το υπόλοιπο ποσοστό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου