Green Family το Ελληνικόν

Green Family το Ελληνικόν
Σε αυτήν την σχέση δεν υπάρχει χημεία.. μόνο φυσική

Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

Η οικονομία της ΕΕ ανακάμπτει αργά από παρατεταμένη ύφεση

Κυριακή, 05 Μάιος 2013 10:28
Μετά την ύφεση που σηματοδότησε το 2012, η οικονομία της ΕΕ αναμένεται να σταθεροποιηθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013. Η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να καταστεί θετική σταδιακά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, προτού επιταχυνθεί ελαφρώς το 2014.

Καθώς η εγχώρια ζήτηση εξακολουθεί να υπόκειται σε περιορισμούς από μια σειρά εμποδίων που ακολουθούν συνήθως τις σοβαρές οικονομικές κρίσεις, η εξωτερική ζήτηση αναμένεται να είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης του τρέχοντος έτους. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν η ιδιωτική κατανάλωση και οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να αμβλυνθούν σταδιακά, ανοίγοντας τον δρόμο για μέτρια ανάπτυξη, υποστηριζόμενη από την εγχώρια ζήτηση, το επόμενο έτος. Η πρόβλεψη αυτή εξακολουθεί να βασίζεται στην υπόθεση ότι η συνέχιση της εφαρμογής των πολιτικών θα εμποδίσει την ανανέωση της έντασης της κρίσης δημόσιου χρέους.
Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ εφέτος προβλέπεται να είναι -0,1% στην ΕΕ και -0,4% στην ευρωζώνη. Για το 2014, η οικονομική δραστηριότητα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,4% στην ΕΕ και κατά 1,2 % στην ευρωζώνη.
Ο Αντιπρόεδρος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις και το Ευρώ, Olli Rehn, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπερβούμε την κρίση της ανεργίας που πλήττει την Ευρώπη, η οποία είναι συνέπεια της παρατεταμένης ύφεσης. Το σύνολο των πολιτικών που εφαρμόζονται στην Ευρώπη εστιάζονται στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η δημοσιονομική εξυγίανση συνεχίζεται, αλλά ο ρυθμός της επιβραδύνεται. Παράλληλα, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να ενταθούν για να ελευθερώσουν την ανάπτυξη στην Ευρώπη»
Τα εμπόδια στην εγχώρια ζήτηση υποχωρούν με αργό ρυθμό
Προς το παρόν, οι εγχώριες επενδύσεις και κατανάλωση εξακολουθούν να αναστέλλονται από την προσαρμογή σε επίπεδο ισολογισμού και τους περιορισμούς στη χορήγηση πίστωσης σε ορισμένες χώρες, τις χαμηλές προσδοκίες όσον αφορά τα μελλοντικά κέρδη και το εισόδημα, καθώς και τα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές. Ενώ η κατάσταση της χρηματοπιστωτικής αγοράς βελτιώθηκε σαφώς και τα επιτόκια μειώθηκαν στο σύνολο της ΕΕ, οι θετικές αυτές εξελίξεις δεν είχαν ακόμη αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία. Υπάρχουν σήμερα ορισμένα δειλά σημάδια χαλάρωσης του χρηματοπιστωτικού κατακερματισμού στα κράτη μέλη, και οι επιχειρήσεις στις ευάλωτες οικονομίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυστηρούς πιστωτικούς όρους.
Η προσαρμογή των εξωτερικών και εσωτερικών ανισορροπιών σημειώνει πρόοδο, και ορισμένα ευάλωτα κράτη μέλη αναμένεται να έχουν πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών εφέτος, λόγω της βελτίωσης της αποδοτικότητας του τομέα των εξαγωγών. Εντούτοις, παρά το γεγονός ότι η απομόχλευση του χρέους προχωρεί, είναι πιθανό να εξακολουθήσει να αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη στη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Επιπλέον, η αδύναμη κατάσταση της αγοράς εργασίας αναμένεται να έχει επιπτώσεις στην ιδιωτική κατανάλωση. Τελικά, η αύξηση της εγχώριας ζήτησης προβλέπεται, ως εκ τούτου, να παραμείνει μέτρια κατά την περίοδο πρόβλεψης.
Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να είναι υπερβολικά αργή για να μπορέσει να μειώσει την ανεργία. Προβλέπεται ότι η ανεργία θα φτάσει στο 11% στην ΕΕ και στο 12% στη ευρωζώνη το 2013 και ότι θα σταθεροποιηθεί σε αυτά τα επίπεδα το 2014, ενώ οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών αναμένεται ότι θα εξακολουθήσουν να είναι πολύ μεγάλες. Η απασχόληση προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω το 2013, καθώς ο ετεροχρονισμένος αντίκτυπος της ύφεσης του 2012 θα εξακολουθήσει να είναι αισθητός. Έως το 2014, ωστόσο, αναμένεται ότι η πιο δυναμική αύξηση του ΑΕΠ θα ξεκινήσει να ενεργοποιεί την απασχόληση.
Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή συνέχισε να επιβραδύνεται τα τελευταία τρίμηνα, καθώς ο αντίκτυπος επί του πληθωρισμού των αυξήσεων του κόστους της ενέργειας άρχισε να εξασθενεί. Η σταδιακή μείωση του πληθωρισμού αναμένεται να συνεχιστεί κατά το τρέχον έτος και προβλέπεται σήμερα ότι θα φτάσει στο 1,8% στην ΕΕ και στο 1,6% στην ευρωζώνη το 2013, σταθεροποιούμενος στο 1,7% και 1,5%, αντίστοιχα, το 2014.
Η διαρθρωτική δημοσιονομική εξυγίανση προχωρεί με πιο αργό ρυθμό
Η μείωση των γενικών κυβερνητικών ελλειμμάτων πρόκειται να συνεχιστεί. Τα ονομαστικά δημοσιονομικά ελλείμματα προβλέπεται ότι, το 2013, θα μειωθούν σε -3,4% στην ΕΕ και σε -2,9% στην ευρωζώνη. Ο ρυθμός εξυγίανσης από πλευράς διαρθρωτικών δημοσιονομικών αποτελεσμάτων αναμένεται να είναι βραδύτερος από ό,τι το 2012. Λαμβανομένων υπόψη των ασθενών προοπτικών για οικονομική δραστηριότητα, οι δείκτες χρέους προς ΑΕΠ προβλέπεται να φτάσουν στο 89,8% το τρέχον έτος στην ΕΕ και στο 95,5% στην ευρωζώνη.
Ενώ οι κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές είναι πιο ισορροπημένοι υπό την επίδραση των σημαντικών αποφάσεων πολιτικής από το προηγούμενο καλοκαίρι, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι δυσμενέστερων εξελίξεων. Τα πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να επηρεάσουν την κοινωνική συνοχή και να εδραιωθούν, εάν δεν πραγματοποιηθούν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις.
Γενικότερα, η αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων προσαρμογής και πολιτικών για την ενίσχυση της δομής της ΟΝΕ παραμένει ζωτικής σημασίας παράγοντας για να αποτραπεί η υποτροπή κρίσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Από την άλλη πλευρά, η ευνοϊκή κατάσταση της χρηματοπιστωτικής αγοράς ή η ταχύτερη από την αναμενόμενη πρόοδος, όσον αφορά την προσαρμογή και τις μεταρρυθμίσεις, ενδέχεται να καταστήσουν δυνατή την ταχύτερη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την προώθηση της ανάκαμψης. Η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να αποδειχθεί περισσότερο δυναμική από την αναμενόμενη, π.χ. λόγω των πρόσφατων επεκτατικών μέτρων. Οι κίνδυνοι όσον αφορά τον πληθωρισμό φαίνεται ότι εξακολουθούν να είναι σε μεγάλο βαθμό εξισορροπημένοι.
Η αναλυτική έκθεση διατίθεται εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου